Afdeling Bocholtz – Simpelveld – Vaals

Hoe het allemaal begon

In 1927 meldde dhr. Edmond Lommen zich aan bij de afdeling Heerlen van het Nederlandse Rode Kruis. Zijn enthousiasme voor het vrijwilligerswerk binnen het Rode Kruis wist hij over te dragen op zijn kinderen. In 1941 werd zijn zoon Pierre lid van de afdeling Heerlen. Pierre haalde in 1942 zijn EHBO-diploma en was vanaf die dag officieel lid van Het Nederlandse Rode Kruis.

In deze tijd deed de tweede wereldoorlog zijn invloed gelden. De Gemeente Bocholtz verzocht Edmond Lommen om mensen van de luchtbescherming op te leiden tot EHBO-ers. Aan dit verzoek werd gaarne voldaan en vervolgens werden in Bocholtz aan enkele markante figuren zoals Wiel Hupperetz, André Stommen, Andries Hagelstein, Jacques Schijns, Pierre Bastin, Jacques Schepers, Lei Corsius en Andries Boltong de fijne kneepjes van het verlenen van eerste hulp bijgebracht. Later werden ook personen uit Simpelveld opgeleid.

De lessen werden gegeven in de woonkamer van de familie Lommen. De zonen Pierre en Jo fungeerden als slachtoffers. Ook werden in huize Lommen de reguliere EHBO-lessen aan particulieren gegeven. Uit deze particulieren kwamen nogal wat Rode Kruis vrijwilligers voort.

Foto: Jo Lommen ( ), 60 jaar lid NRK (1952 – 2012)

Oorlog

In september 1944, toen Bocholtz nog als detachement van Heerlen fungeerde, liet de Gemeente Kerkrade een noodkreet horen over gewondenvervoer. De gewonden lagen in de oude huishoud-school te Spekholzerheide. Deze moesten hier weg. Met plateauwagens werden de gewonden vervoerd via Simpelveld naar Bocholtz. Tijdens dit vervoer werd regelmatig geschoten. Met gevaar voor eigen leven werden de gewonden toch vervoerd.

De Amerikanen, die inmiddels waren ingelicht over de beschietingen, hebben toen de vijand het zwijgen opgelegd. Tijdens de repatriëring hebben veel mensen meegeholpen, ook uit Simpelveld. Het klooster “Op de Plaar” en het klooster in Bocholtz dienden als opvangcentrum van honderden mensen die wachtten op vervoer naar huis.

 

De bevrijding van Nazi – Duitsland (WO II) door het Amerikaanse leger (Old Hickory Divisie). Zaterdag 16 september 1944 vanaf Baneheide tot aan het spoor bij de Scholtissenhof bevrijd en op zondag 17 september 1944 de rest van Bocholtz.

Inzet

Na de bevrijding in 1945 werd assistentie gevraagd voor medewerking in Gennep en Ottersum in verband met hongersnood en hieraan verbonden sterfgevallen in Noord-Limburg. Pierre Lommen en enkele leden van de afdeling Heerlen zijn toen naar Gennep gegaan.

Enkele vrachtwagens met levensmiddelen werden meegenomen om te distribueren. Het was erg gevaarlijk doordat er overal mijnen verborgen lagen. Toen de hulptroepen arriveerden (men wist niet hoe lang het zou duren) moesten de zusters van het plaatselijke ziekenhuis zorgen voor onderdak van de vrijwilligers.

In 1953 was de watersnoodramp in Zeeland. Hier zijn Jo Lommen, Frans Schepers en Ber Spronck naar toe gegaan als vrijwilliger om mee te helpen.

  Oprichting Afdeling

Bocholtz functioneerde als detachement van de afdeling Heerlen.

Op een gegeven moment bestond de afdeling Heerlen voornamelijk uit mensen van Bocholtz.

Dit was het moment om na te denken een eigen afdeling op te richten. Edmond Lommen heeft zich hier heel sterk voor gemaakt.

Om een eigen afdeling op te richten moesten de afdeling Heerlen en het hoofdbureau in Den Haag hun toestemming geven. Deze toestemming kwam en de afdeling Heerlen heeft alle medewerking verleend aan de totstandkoming van een zelfstandige afdeling Bocholtz-Simpelveld. Dat gebeurde

op 14 december 1960

Defilé Bocholtz 1974

Vader en zonen Lommen, steunpilaren van de afdeling Bocholtz-Simpelveld. Van links naar rechts: Jo, Edmond sr., Pierre en Edmond jr. (1962).

Noodgebouw

De afdeling Bocholtz-Simpelveld was een feit. De eerste lessen in 1960 werden in het patronaat in Bocholtz gegeven. Het eerste (echte) afdelingsgebouw bestond uit een houten nood-gebouw. In Terwinselen – op het terrein van de Staatsmijn Wilhelmina – kon een houten gebouw worden gekocht voor een symbolisch bedrag van fl 1,00. Op 27 augustus 1973 werd de aankoop van het gebouw gedaan. Na deze aankoop werden alle onderdelen door Andries Schillings en Karel Crutzen als “bouwpakket” genummerd, gedemonteerd en vervolgens op een plateauwagen naar Bocholtz vervoerd. Bij de boerderij van Frans Schepers werd alles afgeladen en opgeslagen tot aan de “weder”opbouw. Dit karwei werd geklaard in 100 manuren.

Inmiddels was een aanvrage bij het Kerkbestuur ingediend om het gebouw achter het patronaat naast het kerkhof te plaatsen (pastoor was toen: Th.M.J. Delissen). Op de aan-vraag werd goedgunstig geschikt.

Terwijl er gewacht werd op de wederopbouw gingen de lessen inmiddels door in de kelder van basisschool De Bongerd.

Funderingen werden gestort, nutsvoorzieningen aangelegd en vervolgens werd het “bouwpakket” op 29 juni 1974 opgebouwd. Van demontage tot en met montage heeft ruim 9 maanden in beslag genomen en 1500 manuren geduurd.

In 1984 moest het gebouw plaats maken voor uitbreiding van het kerkhof. Door contacten van onze toenmalige voorzitter Wiel Paffen was het mogelijk in basisschool De Bongerd aan het Groeneboord een lokaal te huren.

Totdat ook dit gebouw uiteindelijk verkocht werd, verhuisden we naar het lokaal: Kerkstraat 13A in Bocholtz, onder de parochiekerk Johannes de Meerdere. Thans is dit nog steeds het onderkomen van onze afdeling.

 

Bestuur 

Het eerste bestuur van de afdeling Bocholtz-Simpelveld bestond uit de volgende heren: Jonkheer Mr. Pieter Willem Maria van Meeuwen (voorzitter), Johan Schielen (secretaris), Claus Dautzenberg (penningmeester), Piet Juneman, Ed Lommen, Lucas Vaessen en dr. Suys.

Het bestuur in 2017 bestaat uit: dhr. Ir. Jacques Schrijvers (voorzitter), dhr. Jo (MJ) Smeets (secretaris), dhr. Luc Soomers (penningmeester), mevr. Truus Timmers-Janssen (vrijwilligersadministratie & opleidingen), dhr. Paul Habets (portefeuille Noodhulp / evenementen) en mevr. Gerda Heckmans-Haagmans en mevr. Natasja Jeurissen-Schmets (portefeuille Zelfredzaamheid) en mevrouw Myriam de Vries (portefeuille Respect & Hulpbereidheid).

Bijzondere bestuursleden

  • Drs. Axel Jehne: voormalig colonnecommandant (huisarts) / erelid
  • Dr. Ir. Harry Schnackers: voormalig voorzitter / erevoorzitter
  • Drs. Henk Knops: voormalig penningmeester / erelid
  • Drs. Huub Schepers: voormalig colonnecommandant (huisarts) / adviseur afdeling BSV

 

Jeugd Rode Kruis

In 1991 werd het Jeugd Rode Kruis in de afdeling Bocholtz-Simpelveld opgestart, met als coördinator dhr. Jo (MJ) Smeets (directeur basisschool Op jen Bies, nu: Brede School Bocholtz). Die taak is inmiddels overgenomen door mevrouw Ine Vincken – Lommen.

Vanaf 1989 tot vandaag worden er EHBO-A lessen in groep 8 van de basisscholen in Bocholtz en Simpelveld. Sinds enkele jaren helaas nog alleen in Bocholtz. Streven is om op alle basisscholen binnen ons rayon (weer) EHBO-A lessen onder schooltijd te verzorgen.

Ieder jaar weer gaan er enkele van deze jeugdigen verder met de opleiding EHBO-B. Dit vindt buiten schooltijd plaats (1 avond x per veertien dagen). Naast de EHBO-training worden ook andere boeiende activiteiten ondernomen.

Hebben ze het jeugd EHBO – B certificaat behaald, dan kunnen ze het EHBO diploma halen en kunnen zij worden ingezet bij dienstverlening tijdens evenementen (de vroegere colonne).

Opleidingen binnen de afdeling

De opleidingen voor de vrijwilligers van de afdeling wordt verzorgd door Marianne Franssen en Melissa Soomers – Bonnema.

Uitbreiding werkgebied

Per 01-01-2011 is het werkgebied van de afdeling Bocholtz – Simpelveld uitgebreid met de gemeente Vaals (Vaals-Lemiers-Vijlen). Door de opheffing van de afdeling Mergelland ontstond er een “witte vlek” voor het NRK in deze regio. Mede op verzoek van het district Zuid-Limburg NRK is gezocht om deze “witte vlekken”op te heffen. De afdeling Bocholtz-Simpelveld heeft zich bereid verklaard om de gemeente Vaals (een onderdeel van de voormalige afdeling Mergelland) per deze datum op te nemen in haar werkgebied.

Onze nieuwe naam is: afdeling Bocholtz – Simpelveld – Vaals.